Dienstenpakket
Diensten algemeen

Om te kunnen bepalen of in een plangebied archeologische waarden aanwezig zijn, is een systeem van onderzoek ontwikkeld, de archeologietoets. De archeologietoets is onderdeel van bestemmingsplannen, bouw- en of aanlegvergunningen. Door middel van de archeologietoets controleren wij snel en deskundig of- en zo ja, welke archeologische waarden in het plangebied te verwachten zijn. Door middel van bureauonderzoek wordt het grondgebruik, de historie en de ontstaansgeschiedenis van een plangebied vooraf nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis van een rapportage wordt een verwachtingsmodel opgesteld en zorgvuldig afgewogen of vervolgonderzoek noodzakelijk is. In sommige gevallen is een volledig verkennend onderzoek niet noodzakelijk. Voor een risico-inschatting bij grondtransacties hebben wij bijvoorbeeld een quick-scan ontwikkeld. Ten behoeve van veldonderzoek stellen wij Programma’s van Eisen en Plannen van Aanpak op. Wij begeleiden de klant bij het maken van de juiste keuzes en beoordelen offertes op inhoud, kwaliteit, prijs en snelheid van levering. Daarnaast leveren wij maatwerk en  deskundig advies op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, landschapsgeschiedenis en bouwhistorie. Tevens verzorgen wij desgewenst de complete ruimtelijke onderbouwing van bestemmingsplannen in samenwerking met gerenommeerde marktpartijen bij u in de regio. 

Diensten voor gemeenten en semi-overheden
 
Wij ondersteunen gemeenten bij het opstellen en/of implementeren van archeologisch beleid en de toepassing van archeologische waardekaarten en beleidsadvieskaarten bij ruimtelijk plannen of inrichtingsontwerpen. Daarnaast leveren wij ondersteuning bij de toetsing van bestemmingsplannen, het toetsen en handhaven van gemeentelijk archeologiebeleid en het beoordelen van archeologische onderzoeken door archeologische bedrijven. Beoordelingen worden verwoord in goed onderbouwde selectieadviezen op grond waarvan de gemeente verantwoord selectiebesluiten kan nemen. Voor grotere projecten, bijvoorbeeld in het kader van ontgrondingen, bij stadvernieuwing,  infrastructurele werken of natuurontwikkeling leveren wij archeologisch procesmanagement, waarbij de klant volledig ondersteund wordt. Dit geschiedt projectmatig of door middel van tijdelijke detachering.
 

Ons dienstenpakket omvat verder

Het geven van cursussen en trainingen op het gebied van ontwikkelingen op het gebied van archeologische monumentenzorg, landschapsontwikkeling en cultuurgeschiedenis, gecombineerd milieukundig en archeologisch onderzoek, methoden en technieken van onderzoek. Het ondersteunen van vestingsteden bij ontwerp en realisatie van reconstructies van vestingelementen. Het vervaardigen van projectplannen voor toeristisch-recreatieve projecten op een geschiedkundige basis. 

Second opinion bij advisering door derden

Organisatie van publieksgerichte activiteiten, zoals het opstellen van persberichten, folders, het inrichten van tijdelijke  exposities en het geven van lezingen en rondleidingen op opgravingen en stadswandelingen Het schrijven van publieksboeken en publicaties over archeologie en cultuurgeschiedenis. Ondersteuning van archeologische bedrijven bij de uitwerking van (oud) onderzoek.  

Hamaland Advies voert zijn werkzaamheden uit conform de processen beschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA
, versie 3.1) Hamaland is lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) en de Menno van Coehoornstichting.

 

 

© Hamaland-advies.nl