Dienstenpakket
Diensten algemeen

Om te kunnen bepalen of in een plangebied archeologische waarden aanwezig zijn, is een systeem van onderzoek ontwikkeld, de archeologietoets. De archeologietoets is onderdeel van bestemmingsplannen, bouw- en of aanlegvergunningen of als risico inventarisatie bij aankoop van vastgoed en onroerend goed. Door middel van de archeologietoets controleren wij snel en deskundig of- en zo ja, welke archeologische waarden in het plangebied te verwachten zijn. Door middel van bureauonderzoek wordt het grondgebruik, de historie en de ontstaansgeschiedenis van een plangebied vooraf nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis van de rapportage wordt een verwachtingsmodel opgesteld en zorgvuldig afgewogen of vervolgonderzoek noodzakelijk is. In sommige gevallen is een volledig verkennend onderzoek niet noodzakelijk. Voor een risico-inschatting bij grondtransacties hebben wij bijvoorbeeld een quickscan ontwikkeld. Ten behoeve van veldonderzoek stellen wij Programma’s van Eisen en Plannen van Aanpak op. Wij begeleiden de klant bij het maken van de juiste keuzes en beoordelen offertes op inhoud, kwaliteit, prijs en snelheid van levering. Daarnaast leveren wij maatwerk en deskundig advies op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, landschapsgeschiedenis en bouwhistorie.


Diensten voor gemeenten en semi-overheden

Wij ondersteunen gemeenten bij het opstellen en/of implementeren van archeologisch beleid en de toepassing van archeologische waardenkaarten en beleidsadvieskaarten bij ruimtelijke plannen of inrichtingsontwerpen. Daarnaast leveren wij ondersteuning bij de toetsing van bestemmingsplannen, het toetsen en handhaven van gemeentelijk archeologiebeleid en het beoordelen van archeologische onderzoeken door archeologische bedrijven. Beoordelingen worden verwoord in goed onderbouwde selectieadviezen op grond waarvan de gemeente verantwoord selectiebesluiten kan nemen. Voor grotere projecten, bijvoorbeeld in het kader van ontgrondingen, bij stadvernieuwing, infrastructurele werken of natuurontwikkeling leveren wij procesmanagement, waarbij de klant volledig ondersteund wordt. Dit geschiedt projectmatig of door middel van tijdelijke detachering.


Ons dienstenpakket omvat verder
  • Het geven van cursussen en trainingen op het gebied van ontwikkelingen op het gebied van archeologische monumentenzorg,
  • landschapsontwikkeling en cultuurgeschiedenis, gecombineerd milieukundig en archeologisch onderzoek, methoden en technieken van onderzoek.
  • Het verzorgen van aanbestedingstrajecten bij projecten in de ruimtelijke ordening.
  • Projectmanagement bij overheden en semi-overheden.
  • Het ondersteunen van vestingsteden bij ontwerp en realisatie van reconstructies van vestingelementen.
  • Het vervaardigen van projectplannen voor toeristisch-recreatieve projecten op een geschiedkundige basis.

Second opinion bij advisering door derden
  • Organisatie van publieksgerichte activiteiten, zoals het opstellen van persberichten, folders, het inrichten van tijdelijke exposities en het geven van lezingen en rondleidingen op opgravingen en stadswandelingen.
  • Het schrijven van publieksboeken en publicaties over archeologie en cultuurgeschiedenis.
  • Ondersteuning van archeologische bedrijven bij de uitwerking van (oud) onderzoek.

Hamaland Advies is een wettelijk erkend adviesbureau dat zijn werkzaamheden uitvoert conform de processen beschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), de BRL 4002 en 4003. Onze medewerkers zijn praktisch ingesteld en oplossingsgericht.

 

 

© Hamaland-advies.nl