Archeologie
Sinds 2007 is de nieuwe wet op de Archeologische Monumentenzorg van toepassing. In deze herziening van de Monumentenwet van 1988 zijn de uitgangspunten van het Europese Verdrag van Valetta (Malta) voor Nederland uitgewerkt. Bij de ruimtelijke inrichting van ons land dienen cultuurhistorische en archeologische belangen voortaan meegewogen te worden en waar mogelijk te worden gespaard en bewaard. De Rijksoverheid heeft bestemmingsplannen als uitgangspunt genomen voor de archeologische monumentenzorg. Middels bouw-, sloop- en aanlegvergunningen dienen via het bestemmingsplan kaders te worden gegeven hoe met het archeologisch erfgoed in de bodem dient te worden omgegaan. Gemeenten hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om een eigen invulling aan het ruimtelijk beleid te geven en zodoende een goede afweging te maken tussen de zorg voor het cultuurhistorisch-  en archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke taken.  De gemeente heeft dus niet alleen plichten, maar ook de mogelijkheid om binnen de wettelijke kaders en regelgeving een eigen koers te varen. Hamaland adviseert u graag hier invulling aan te geven. De cyclus van Archeologische Monumentenzorg gaat uit van een getrapt systeem van onderzoek. De cyclus wordt hiernaast in het stroomschema verkort weergegeven. De eerste fase bestaat meestal uit een bureauonderzoek aangevuld met een verkennend bodemonderzoek. Indien hierbij archeologische waarden worden aangetoond vindt meestal een waardering plaats van de archeologische resten. Indien archeologische resten niet behouden kunnen worden of ingepast kunnen worden in de ruimtelijke planvorming kan besloten worden om een vindplaats op te graven.

klikken op de afbeelding voor een vergroting.

Bron afbeelding: KNA 3.1 (SIKB)
 
 Ruimtelijke Ordening

De ruimtelijke ordening is een beleidsterrein dat continu in beweging is. Doordat het bestemmingsplan het centrale ruimtelijke ordeningsinstrument is, dient het bestemmingsplan een actueel plan te zijn (niet ouder dan 10 jaar). Er wordt dus voortdurend gewerkt aan herzieningen van verouderde bestemmingsplannen. Indien de realisatie van een project niet past in het geldende bestemmingsplan biedt de Wet ruimtelijk ordening (Wro) de mogelijk om een projectbesluit aan te vragen. Door het verlenen van een projectbesluit wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Daarom moet een projectbesluit een jaar na vaststelling worden verwerkt in een herziening van het onderliggende bestemmingsplan. In plaats van bestemmingsplannen mogen gemeenten ook zogeheten "beheersverordeningen" maken voor gebieden waarin geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening is procedurevrij.

Hamaland Advies verzorgt met erkende partners voor een vlotte en gedegen afwikkeling van uw bestemmingsplan- en projectplanprocedures.
Bron afbeelding: Gemeente Oost Gelre

 
 Milieu
In veel gevallen is het noodzakelijk om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing een bodemonderzoek uit te laten voeren. Soms kan worden volstaan met een beperkt historisch bodemonderzoek, bijvoorbeeld bij verkooptransacties van woningen of bedrijfspanden. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij de aanvraag van een bouwvergunning kan een uitgebreid bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Hamaland Advies werkt samen met een netwerk van deskundige en gecertificeerde partners om maatwerk te kunnen leveren op het gebied van bodemonderzoek, bodemadvies en beleid. Daarnaast zijn wij deskundig op het gebied van multidisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld bij de combinatie van archeologisch onderzoek en bodemsaneringen of explosievenonderzoek. Hierdoor worden wij vaak ingeschakeld bij gecompliceerde situaties, waarvoor een specifieke risico inschatting noodzakelijk is. Dit maakt ons tot een veel gevraagde partner voor zowel gemeenten als bedrijven.

Bron afbeelding: Gemeente Oost Gelre
 

 

 

© Hamaland-advies.nl