Archeologie

In 2007 is de nieuwe wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Hierin zijn de uitgangspunten van het Europese verdrag van Valetta (Malta) voor Nederland uitgewerkt. In deze Wet is vastgelegd dat gestreefd dient te worden naar behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen (behoud ex situ). Het uitganspunt is tevens ‘de verstoorder betaalt’. Als uitgangspunt voor de archeologische monumentenzorg heeft de Rijksoverheid de bestemmingsplannen genomen. Via het bestemmingsplan worden middels bouw-, sloop- en aanlegvergunningen kaders gegeven hoe met het archeologisch erfgoed in de bodem omgegaan dient te worden. Gemeenten kunnen hierdoor het ruimtelijk beleid naar eigen inzicht invullen en zodoende een goede afweging maken tussen de zorg voor het cultuurhistorisch- en archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke taken. Naast de plichten die de gemeente heeft, hebben zij nu de mogelijkheid om binnen de wettelijke kaders en regelgeving een eigen weg in te slaan. Hamaland Advies adviseert u graag hier invulling aan te geven.

Per 2016 is de Erfgoedwet van toepassing, waarin de bestaande wet- en regelgeving geharmoniseerd is. De verantwoordelijk voor de bescherming van het erfgoed wort zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf gelegd. Omgang met erfgoed in de fysieke leefomgeving is daarbij in de meeste gevallen ondergebracht in de Omgevingswet.

De Archeologische Monumentenzorg gaat uit van een getrapte cyclus van onderzoek, welke hiernaast in een verkort schema is weergegeven. In de eerste fase wordt meestal een bureauonderzoek uitgevoerd, gecombineerd met een verkennend bodemonderzoek. Indien hierbij archeologische waarden worden aangetoond, vindt na de eerste fase meestal een waardering plaats van de aangetroffen resten. Indien behoud in situ van behoudenswaardige archeologische resten niet mogelijk is, bestaat de laatste onderzoeksfase uit het opgraven van de vindplaats.


Bron afbeelding: stroomschema archeologisch onderzoek (SIKB)
 
 Ruimtelijke Ordening

In een ruimtelijk plan staat beschreven staat hoe u grond en/of gebouwen mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is het centrale ruimtelijke ordeningsinstrument en dient actueel (niet ouder dan 10 jaar) te zijn. Er wordt dus voortdurend gewerkt aan herzieningen van verouderde bestemmingsplannen. De Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) geeft de mogelijkheid om een projectbesluit aan te vragen indien de realisatie van een project niet past in het geldende bestemmingplan. Het verlenen van een projectbesluit zorgt ervoor dat afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan. Het besluit moet daarom een jaar na vaststelling worden verwerkt in een herziening van het onderliggende bestemmingsplan. Beheersverordeningen mogen eveneens opgesteld worden voor gebieden waarin geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden verzien. De beheersverordening is procedurevrij.

Hamaland Advies verzorgt met erkende en gerenommeerde partners voor een vlotte en gedegen afwikkeling van uw bestemmingsplan- en projectplanprocedures. Daarnaast verzorgen wij aanbestedingstrajecten en projectmanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen door overheden.

Bron afbeelding: Gemeente Oost Gelre
 
 Milieu

In veel gevallen is het noodzakelijk om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing een bodemonderzoek uit te laten voeren. Soms kan worden volstaan met een beperkt historisch bodemonderzoek, bijvoorbeeld bij verkooptransacties van woningen of bedrijfspanden. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij de aanvraag van een bouwvergunning kan een uitgebreid bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Hamaland Advies werkt samen met een netwerk van deskundige en gecertificeerde partners om maatwerk te kunnen leveren op het gebied van bodemonderzoek, bodemadvies en beleid. Daarnaast zijn wij deskundig op het gebied van multidisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld bij de combinatie van archeologisch onderzoek en bodemsaneringen of explosievenonderzoek. Hierdoor worden wij vaak ingeschakeld bij gecompliceerde situaties, waarvoor een specifieke risico-inschatting noodzakelijk is. Dit maakt ons tot een veel gevraagde partner voor zowel gemeenten als bedrijven.


Bron afbeelding: Gemeente Oost Gelre
 

 

 

© Hamaland-advies.nl